Kancelaria Notarialna
Notariusz Katarzyna Sosińska
ul. Grunwaldzka 4/5 85-236 Bydgoszcz

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


  • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny,                            nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
  • opis nieruchomości, najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.